Generalforsamling

Materiale vedr. Generalforsamling samt foreningens officielle vedtægter og persondataforordning

Love og vedtægter for Langeskov Antennelaug.

§ 1. Foreningens navn er Langeskov Antennelaug (L.A.L.) SE nr. 17 51 75 89.

§ 2. Foreningens hjemsted er Langeskov, Kerteminde kommune.

§ 3. "Foreningens formål er : Etablering og drift af et fællesantenneanlæg, med det formål at modtage radio og fjernsynsprogrammer fra ind og udland, og formidle dem til medlemmerne, samt distribution af andre elektroniske signaler."

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og bekendtgøres i lokal avisen. Dagsordenen skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Regnskab.
4. Evt. indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent samt budgettet for indeværende drifts år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 stk. bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisorer.
8. Valg af 2 stk. revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger i spørgsmål som er optaget på dagsordenen.

Spørgsmål som ønskes optaget på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under punkt 4, når krav er fremsendt en uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

A. Hvis 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.
B. Hvis mindst 20% af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen har fremsat ønske herom.

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1. måned efter at bestyrelsen har modtaget henvendelsen. Indkaldelse skal ske efter regler for ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Valgperioden er 2 år.

Kun 1 stemme pr. tilslutningsafgift har stemmeret, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5. Bestyrelsen konstituerer sig med: Formand - kasserer - sekretær - 2 tilsynsførende.
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt, og det står bestyrelsen frit, om den vil konstituere sig på ny. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller kasseren.

§ 6 Til dækning af foreningens drift opkræves et kontingent sammensat som følger:

1. Kontingent til dækning af foreningens udgifter og eventuelle hensættelser til kommende investeringer. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
2. Kontingentet opkræves kvartalsvis forud sammen med programafgift.
3. Bestyrelsen kan tilkøbe sig assistance til opkrævning af kontingent og afgifter, samt driftmæssig assistance af enhver art.
4. Ved salg af ejendom overtager ny ejer andelen med dens forpligtelser. Undlades det at give meddelelse om ejerskifte ophører lavets pligt til at levere signal til ejendommen, og stikket afbrydes i stander. Flytningen skal meddeles skriftligt. Bestyrelsen er berettiget til at optage lån til finansiering af Antennelaugets drift og investeringer. Antennelauget hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke Antennelaugets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Antennelauget forpligtes i alle forhold, herunder ved optagelse af lån og pantsætning, ved underskift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 2 skal være formanden og kassereren. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. Alle forpligtelser og krav ophører gensidigt ved fraflytning, såfremt medlemmet intet økonomisk mellemværende har med lauget. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 14 dages varsel. Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde til udbetaling af andel, indbetalte bidrag, opsparet formue eller noget andet beløb.

§ 7. Foreningens regnskabsår går fra 1. jan. til 31. dec Bestyrelsen er kontingentfri. Udgifter til bestyrelsesmedlemmer over 1.000 kr. skal godkendes af alle bestyrelsesmedlemmer. Årsregnskabet skal være afsluttet og behandlet af revisorerne inden udgangen af den påfølgende februar måned.

§ 8. Foreningen kan ophæves, hvis det bestemmes, ved almindelig flertalsbeslutning mellem de fremmødte på 2 hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum. Udmeldelse kan ikke finde sted mellem de 2 generalforsamlinger. Når foreningens opløsning er gyldig vedtaget, afgør generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal, hvorledes et eventuelt under- eller overskud fordeles ved opløsning.

§ 9. Love og vedtægter kan ændres ved simpel stemmeflertal på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. § 10. Langeskov Antennelaug, herefter L.A.L. forpligter sig til at etablere og sikre medlemmerne forsyning af antennesignal på teknisk forsvarlig måde, men påtager sig intet ansvar for udefra kommende driftsforstyrrelser. L.A.L.s bestyrelse kan ikke administrativt disponere udover hvad kontingentet dækker, eller pålægge medlemmerne ekstra ydelser senere hen, uden at dette er vedtaget på generalforsamlingen. L.A.L.s bestyrelse sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang bestyrelsen finder fornødent.

Alle skader og fejl ved anlægget skal omgående anmeldes til bestyrelsen, der sørges for at normal forsyning hurtigst mulig genoprettes. Bestyrelsen træffer afgørelse om en opstået skade skal anmeldes til forsikringsselskabet. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmerne som følge af direkte eller inddirekte tab ved skade, er under alle omstændigheder udelukket. L.A.L.s tilsynsførende og reparatør har til enhver tid evt. mod legimation adgang til installationerne Det er en betingelse for modtagelse af signaler, at modtageren er medlem af foreningen. Ophører et medlemskab, eller slettes et medlem af foreningen har L.A.L. ret til at afbryde signalforbindelsen. Såfremt forbindelsen på et senere tidspunkt genoprettes, har L.A.L. ret til at kræve sine udgifter såvel i forbindelse med afbrydelsen som ved genoprettelsen betalt. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage ændringer af anlægget eller dele deraf, så længe de er tilsluttet anlægget. Afbenyttelse af antennestik uden tilmelding betragtes som bedrageri, og medfører anmeldelse. Eventuelle skader, samt udgifter for medlemmerne i forbindelse med et ulovligt indgreb eller hærværk, vil blive afkrævet skadevolderen. Ved nyetablering har L.A.L. ret til at forlange en væsentlig del af etableringsudgifterne forudbetalt. Beløbet fastsættes af bestyrelsen, men skal udgøre mindst halvdelen af etableringsudgifterne. Restbeløbet erlægges forinden modtagelse af signaler finder sted.

Skulle der opstå meningsforskelle mellem L.A.L. og et medlem med hensyn til forståelse af foreningens love og vedtægter, afgøres sagen endeligt, hvis en af parterne forlanger det ved en voldgiftsret.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 24. oktober 1974.
Revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 21. marts 1984.
Revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 25. marts 1998.
Revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 25. marts 1999.
Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 25. oktober 2001.
Revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 21. marts 2005.
Revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 26. marts 2007.
Revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 31. marts 2008.
Revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 29. marts 2010.
Revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 21. marts 2016

Persondataforordning

 

Langeskov Antennelaug (LA).

Som følge af ny lov fra EU, vedrørende "Persondataforordning" med ikrafttrædelse pr. 25. maj 2018 i Danmark, har bestyrelsen for Langeskov Antennelaug foretaget følgende - da vi også som forening og bestyrelse er omfattet af persondataforordningen:

 

  •  Vi har som forening en administrationsaftale med Norlys - Norlys har derfor på vegne af LA vores medlemskartotek, for at de kan opkræve kontingent, internet og øvrige ydelser som vores medlemmer køber, l så de efterfølgende kan afregne aftale ydelser til LA. - Norlys har igennem advokatfirma Kromann Reumert  udarbejdet en Databehandleraftale mellem LA og Norlys A/S, som vi i LA har tilsluttet os og underskrevet, den 23. november 2017.
  • Undertegnede formand har deltaget i et arrangement, inviteret og udarbejdet af Norlys, afholdt i København, den 18. januar 2018. Et arrangement hvor hele persondataforordningen blev gennemgået i meget detaljerede punkter.
  • LA får også tilsendt en ajourført medlemsliste fra Norlys, ca. én gang månedligt, så vi kan afstemme de indtægter som Norlys opkræver på vores vegne, i relation til indgået administrationsaftale. En sådan medlemsliste forefindes hovedsageligt ved formanden og kasseren. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan også af og til få indblik og kendskab til medlemslisten efter behov. Ligesom foreningens valgte revisorer kan få kendskab til LA's medlemsliste for at revidere foreningens indtægter.
  • LA's kasserer har samtlige bestyrelsesmedlemmers personnumre, til brug for indberetning til SKAT, da alle bestyrelsesmedlemmer er på lønlisten med honorar for bestyrelsesarbejde.
  • Alle data som opbevares i relation til nærværende "Persondataforordning" gemmes og arkiveres på bestyrelsens personlige PC'er. - Der forefindes også fysiske papirer og dokumenter, som fortrinsvis er og bliver arkiveret hos kasseren og formanden.
  • Vi er fuldt ud bekendt med, at Data som vi ikke længere har brug for - f.eks. medlemmer som ikke længere er tilsluttet LA, bestyrelsesmedlemmer som ikke længere fungerer for foreningen, tillige med andre valgte tillidsposter i LA - de vil blive slettet af respektive arkiver og PC'er.
  • Data-ansvarlig i LA er den til enhver tid værende kasserer.
  • Nærværende "Persondataforordning", har været drøftet og behandlet på følgende bestyrelsesmøder i LA: 22. januar 2018 - 8. marts 2018 - 12. april 2018 - 25. juni 2018 og 6. september 2018. På alle møderne har vi forholdt os til den nye EU forordning.

 

Langeskov, den 06. september 2018:

 

Martin Danielsen - tilsynsførende                      Dennis Pallisgaard Hansen - tilsynsførende

Bruno Nielsen - sekretær                                   Linda Bjerrum - kasserer                                        John Kristensen - formand